Aviso Legal e datos legais de Inxenium

1. IDENTIFICACIÓN DO PRESTADOR

 • Titular fiscal: Inxenium Sostible, S.C.P.
 • CIF/NIF: J27480086
 • Dirección: María Barbeito 69, Polígono As Gandaras
 • Código postal: 27003
 • Concello: Lugo
 • Correo electrónico: info@inxenium.com
 • Teléfono: 982060702

2. OBXECTO

As presentes condicións regularán o uso que o Prestador pon a disposición dos usuarios da Web, e con elas preténdese dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

A través do sitio web, o Prestador facilita aos usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os "contidos"), postos a disposición dos usuarios polo Prestador ou por terceiros provedores de servizos e contidos.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación, polo que, se este non está de acordo con calquera das condicións aquí dispostas, deberá absterse respecto ao uso do presente sitio web.

O Prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas modificacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

A utilización de determinados servizos implicará así mesmo a aceptación, sen reserva algunha, das Condicións particulares que o Prestador puidese establecer en calquera momento con carácter específico, sustitutivo ou complementario ao das presentes Condicións Xerais de Uso.

3. RESPONSABILIDADE

O Prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Desde o sitio web do Prestador é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o Prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, o Prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O Prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o Prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Se se detectase que existiu un erro na introdución do prezo dun artigo, con posterioridade á recepción dun pedido, o prestador poñerase en contacto con vostede canto antes para informarlle da incidencia, e ofrecerlle a opción de cancelación ou mantemento nas condicións correctas. A remisión de confirmación automática non valida condicións de prezo erróneas. En caso de cancelación seralle reintegrada calquera cantidade que fose abonada. Sen o seu expresa conformidade ás condicións de prezo correctas, non se procederá a dar curso ao envío.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, é propiedade do Prestador ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do Prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do Prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o Prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O Prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do Prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo dirixindo unha comunicación por escrito á dirección fiscal ou á dirección de correo electrónico que figuran o comezo deste documento no apartado Identificación do prestador.

5. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

En xeral, o acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta, non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais. Non obstante o anterior, determinadas seccións do sitio web requirirán con carácter previo a inclusión de datos en formularios ou o pertinente rexistro.

Para facer uso dos Servizos os menores de idade, deberán obter previamente permiso e/ou autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será considerados responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A plena responsabilidade na determinación dos concretos contidos e Servizos aos que acceden os menores de idade corresponde aos maiores a cuxo cargo se atopan. Como Internet fai posible o acceso a contidos que poden non ser apropiados para menores, infórmase os Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos de filtro e bloqueo, que permiten limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non resultan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos, produtos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as presentes Condicións Xerais de Uso do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

O Usuario deberá absterse de:

 • I. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.
 • II. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.
 • III. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.
 • IV. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do PRESTADOR, dos seus provedores ou de terceiros.
 • V. Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos do PRESTADOR, terceiros provedores e outros Usuarios.
 • VI. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 • VII. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos do PRESTADOR ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que poidan inserirse nos contidos.
 • VIII. Obter e tentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto ou se indicaron expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente na internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou dos contidos.
 • IX. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
  • De calquera forma, sexa contrario, menosprezar ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación.
  • b) Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
  • c) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
  • d) Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública.
  • e) Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
  • f) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.

6. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DE SERVIZOS

Aínda que, en principio, a duración deste sitio é indeterminada, o Prestador resérvase o dereito para modificar, suspender ou dar por terminada a prestación dos seus servizos, en todo ou en parte, en calquera momento, e sen necesidade de previo aviso aos Usuarios do mesmo.

Así mesmo, o Prestador poderá modificar en calquera momento as Condicións de uso deste sitio web.

7. LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais correspondentes a cidade de Lugo, salvo nos casos nos que o foro corresponda ao domicilio do consumidor.